RODO-Informacja dla pacjenta

INFORMACJA DLA PACJENTA

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane.

 

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stomatologia Chilewski s.c. Tomasz Chilewski, Michał Wdzięczny z siedzibą ul. Kresowa 14a/5, 59-300 Lubin, NIP 692 250 38 18, tel. 530 020 530, adres email stomatologia@wilenska.com.pl
  2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
  3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 poz.186).
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 poz.186).
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  7. Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem Stomatologii Chilewski s.c. wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe, a niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości rozpoczęcia leczenia.
  8. Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Podstawa prawna do udzielenia powyższej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).